ServiceDD (เซอร์วิสดีดี)

เราคือผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับคุณในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นระบบ Server, Network, Desktops และ Laptops ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Network และมีระบบป้องกัน ความปลอดภัยของข้อมูลรวดเร็วใน การแก้ปัญหาด้วยทีมงาน Support ที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญมีการตรวจเช็คและบํารุงรักษาอุปกรณ์รวม ถึงการรายงานสรุปผลการทํางาน พร้อมทั้งให้คําแนะนํา ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาระยะยาวตัดปัญหาเรื่องการหาไอที ใหม่เป็นประจํา, ประหยัดเวลาในการอบรมพนักงาน, เพิ่มความคล่องตัวในการทํางาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

Scroll to Top